Opstellen ambities & beleid

Heldere ambities en een duidelijk beleid helpen om succesvol circulair in te kopen. Die ambities kunnen bijvoorbeeld geformuleerd zijn in een duurzaamheidsbeleid, Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, of circulair inkopen-strategie. Zorg ervoor dat eenmaal vastgestelde ambities ook worden omgezet naar organisatiebeleid.

Sluit voor het opstellen van ambities aan bij jouw definitie voor circulaire economie. Dit kan je onderbouwen met beleid op circulair inkopen en circulaire economie, zowel van nationale als mogelijk ook van regionale overheden. Heeft jouw organisatie het Grondstoffenakkoord ondertekend, of het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Ook dat kan een haakje zijn om met circulair inkopen aan de slag te gaan.

Mocht je meer willen weten over nationaal beleid: het beleid rondom circulaire economie is samengevat in deze tijdlijn van de Nederlandse overheid. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord inkopen ook onderdeel van het Klimaatakkoord.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inkoop kan een goede manier zijn om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ruim 200 publieke organisaties zich uitgesproken om deze maatschappelijke doelen actief mee te gaan nemen in hun inkoopprocessen. Iedere organisatie heeft vervolgens een actieplan opgesteld, waarin duidelijk wordt wat zij de komende jaren gaat doen. Voorbeelden van actieplannen zijn die van de Gemeente Helmond, de Gemeente Utrecht of de Gemeente Oosterhout.

Maatschappelijk Verantwoord inkopen bestaat uit een aantal inhoudelijke thema’s (waaronder circulair inkopen) en een aantal doorsnijdende thema’s (voorbeeld: MKB-vriendelijk inkopen). Deze MVI-thema’s zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur.

Figuur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

 

Klimaatakkoord

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd, waarin de doelstelling is opgenomen om in 2030 de CO2-uitstoot van Nederland met 49% te verminderen. In het Klimaatakkoord wordt circulair inkopen genoemd als een van de manieren om bij te dragen aan deze doelstelling. Daarbij is specifiek de GWW genoemd als een productgroep waar veel winst te behalen is.

Ook voor kleinere trajecten kan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord een argument zijn om circulaire principes toe te passen in je inkoop en aanbesteding. Door het verlengen van de levensduur van bestaande producten en hergebruikt materiaal toe te passen worden nieuwe productieprocessen en nieuw materiaalverbruik voorkomen. Ook dat levert een bijdrage aan de CO2-reductie, ondanks dat die niet meetbaar is binnen jouw organisatie.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie & Transitie-agenda's

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie geeft aan wat er in Nederland de komende jaren gaat gebeuren op dit gebied. Het omschrijft acties die voortkomen uit de vijf eerder opgestelde Transitieagenda’s rondom Bouw, Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Daarnaast wordt voor een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s, waaronder circulair inkopen, aangegeven welke initiatieven worden genomen. Het uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar geactualiseerd op een nationale conferentie Circulaire Economie.

Green Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 is ondertekend door zo’n 40 publieke en private organisaties, die aan de slag willen met circulair inkopen. Al deze organisaties hebben toegezegd om twee pilots te doen op circulair inkopen. De geleerde lessen worden gedeeld in Communities of Practice, die twee keer per jaar worden georganiseerd.

Aandachtspunten

  • Stel voor jouw organisatie ambities op het gebied van circulair inkopen vast, in lijn met jouw definitie van 'circulaire economie', en laat deze bestuurlijk vaststellen.
  • Onderzoek of jouw organisatie het Grondstoffenakkoord of Manifest MVI heeft ondertekend: dit zijn sterke aanknopingspunten voor circulair inkopen.
  • Onderbouw jouw ambitie met de nationale doelstellingen op circulaire economie: 100% circulair in 2050, en 50% minder primair grondstofverbruik in 2030. Ook doelstellingen uit het Klimaatakkoord kunnen reden zijn om circulair in te kopen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Publication - Procurement with Impact (Dutch)

In their strategy document Procurement with Impact, central government explains how their procurement will contribute to societal goals, such as the circular economy, in the years ahead.

Suggesties en/of aanvullingen?